Skip to main content

Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego
Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.dps-jutrzenka-zgorzelec.pl/bip/
2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2015-03-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18-01-2024

3. Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Natalia Nowacka
Adres poczty elektronicznej to sekretariat@dps-jutrzenka-zgorzelec.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 649 16 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej
• Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-19
• Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-01-18
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Podstawa prawna : Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w którym określono warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności, który zawarty jest w załączniku Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”
5. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

6. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
7. Dokumenty
Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
8. Wersja mobilna
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
9. Dodatkowe informacje
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.
W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:
• „Wersja tekstowa”,
• „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”.
KONTRAST
Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE
• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.
OPERA
• [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok,
• [-] aby pomniejszyć widok.
OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
W serwisie do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.
10. Opis dostępności architektonicznej.
1. Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu zlokalizowany jest w Zgorzelcu przy ul. Przechodniej 8.
2. Wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu znajdują się na parterze. Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów. Obiekt składa się z czterech budynków, do których prowadzi 12 drzwi wejściowych. Wszystkimi drzwiami wejściowymi można wejść do budynków wprost z dziedzińca, nie ma schodów, są przystosowane dla wózków inwalidzkich podjazdy. Dodatkowo do budynku nr 2 – 7 można wejść 3 drzwiami wejściowymi wprost na I piętro budynku od strony ulicy Scultetusa. Wewnątrz budynków funkcjonują windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, są także schody.
3. Na każdym piętrze zlokalizowane są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach jednostki korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
4. Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu nie posiada parkingu.
5. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu reaguje na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.
6. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren jednostki. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6. Przy wejściu znajduje się portiernia. Za pośrednictwem portiera można przywołać pracownika administracji, można także skorzystać z kontaktu telefonicznego.

7. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
• W budynkach znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Informacje na temat procedury odwoławczej
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .
W zgłoszeniu należy podać:
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 75-649-16-30. Osobą wyznaczoną do kontakt jest pani Natalia Nowacka – Samodzielny referent ds. sekretariatu.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – https://www.duw.pl/.Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: sekretariat@dps-jutrzenka-zgorzelec.pl
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
• Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
• Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
• W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
• Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo